การสมัครเข้าศึกษา

เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการและวิถีของคนรุ่นใหม่
ด้วยเนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของสังคม เน้นความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอนาคตที่ดี
และสร้างนวัตกรรมใหม่ในทุกสาขาอาชีพ
มหาวิทยาลัยสยาม จัดการศึกษาสำหรับปริญญาตรีเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาใน 1 ปีเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์ หากเห็นสมควรมหาวิทยาลัยสยามจัดให้มีการศึกษา ภาคฤดูร้อนเพิ่มเติมได้ ซึ่งเริ่มภาคการศึกษาแรกในเดือนสิงหาคม ช่วงเวลาในการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ดังนี้

  1. ภาคการศึกษาที่ 1 - มกราคม-สิงหาคม
  2. ภาคการศึกษาที่ 2 - กันยายน-ธันวาคม

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาหลักฐานการศึกษาแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร
  3. สำเนาผลคะแนนสอบวัดความรู้ (ถ้ามี)
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา-มารดา

คุณสมบัติของผู้สมัครระดับปริญญาตรี

เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเร็จการศึกษาที่เทียบเท่าในกรณีสมัครหลักสูตรนานาชาติจะต้องสอบได้ G.C.S.E. หรือ G.C.E. “O” Level 5 วิชา และมีคะแนนสอบ TOEFL 50 IBT และ/หรือผ่านการ สอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในกรณีผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการเรียนซ่อมเสริม

คุณสมบัติของผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทตามที่หลักสูตรกำหนด ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จากคณบดี ประจำหลักสูตร และมีคะแนนสอบ TOEFL 60 IBT และ/หรือผ่านการสอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในกรณีผลการสอบTOEFLไม่เป็นไปตามที่กำหนดมหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนซ่อมเสริม
นักศึกษาสามารถขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตระดับปริญญาตรีและระดับปวส.ได้โดยรายวิชาที่ขอเทียบต้องได้ไม่ต่ำกว่าเกรด C หรือ 2.00 และเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ โดยคณะกรรมการ เทียบโอนจะเป็นผู้พิจารณาการเทียบรายวิชา เอกสารการเทียบรายวิชา ประกอบด้วย

  1. ใบแสดงผลการเรียนจากสถาบันเดิม
  2. คำอธิบายรายวิชาของสถาบันเดิม